DLA AUTORÓW WYSTĄPIEŃ I POSTERÓW

Jak przygotować zgłoszenie?

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń poprzez specjalny formularz (do pobrania poniżej) na adres, który należy uzupełnić o następujące dane:  imię, nazwisko i afiliację prelegentatytuł wystąpieniapreferowany typ wystąpienia (prezentacja, poster, warsztat, mini-seminarium) – organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zasugerowania innego typu wystąpienia na etapie oceny abstraktu,  streszczenie (250 do 350 słów wyłączając bibliografię dla referatów i posterów, 450 do 550 słów wyłączając bibliografię dla warsztatów), notę osobową.
Pobierz formularz zgłoszeniowy:  pobierz tutaj.

Formularz należy odesłać pocztą elektroniczną na adres: info@konferencja-zpm.edu.pl
Organizatorzy konferencji przyjmują zgłoszenia referatów/posterów/warsztatów do 11.02.2021 r.

Jak przygotować prezentację?

Na każdą prezentację przewidujemy 20 minut. W salach konferencyjnych udostępnione zostaną prelegentom komputery z dostępem do Internetu, obsługujące typowe formaty plików multimedialnych (ppt, pptx, Google Docs, flash, avi, mp4, mp3, etc.) podłączone do rzutnika multimedialnego. W celu zachowania płynnego przebiegu konferencji, prosimy o zgrywanie swoich plików z nośników na komputery konferencyjne w trakcie przerw kawowych i technicznych. Z tego też powodu nie przewidujemy możliwości podłączania własnych komputerów do rzutnika. Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy dany plik odtworzy się poprawnie na naszym sprzęcie, prosimy o kontakt.
 Z uwagi na fakt, że organizatorzy przewidują bardzo obszerny program konferencji – prosimy o zgłaszanie referatów, które są doniesieniami z badań naukowych w taki sposób, aby było możliwe zaprezentowanie ich w ciągu 20minutowych wystąpień przeglądowych. Z kolei dla prezentacji doświadczeń klinicznych (diagnostycznych, czy terapeutycznych) formę organizatorzy sugerują wybór formy warsztatu lub mini-seminarium.

Jak przygotować warsztaty?

Przewidywani uczestnicy warsztatów to logopedzi oraz studenci logopedii, stąd też zagadnienia, których dotyczyć będzie warsztat, powinny mieć praktyczny charakter. Na warsztaty przewidujemy bloki po 40/60/90 minut (o długości warsztatu decyduje komitet organizacyjno-programowy, biorąc pod uwagę tematykę warsztatu oraz preferencje prelegenta). Warsztaty mogą przybierać różną formę – analizy przypadku, stawiania diagnozy, uwypuklenia danego problemu w ujęciu przekrojowym, dobierania odpowiedniej formy terapii itp. Wskazane jest aby warsztat zawierał następujące elementy: cele prezentacji, krótki opis prezentowanych doświadczeń klinicznych z przywołaniem podstaw teoretycznych oraz zarekomendowanie uczestnikom bibliografii czy materiałów praktycznych (wybrane pozycje). Bardzo mile widziany będzie element angażujący uczestników, np. problemy do rozwiązania, pytania, burza mózgów itp.
W salach warsztatowych udostępnione zostaną prelegentom komputery z dostępem do Internetu obsługujące typowe formaty plików multimedialnych (ppt, pptx, Google Docs, flash, avi, mp4, mp3, etc.) podłączone do rzutnika multimedialnego. W celu zachowania płynnego przebiegu konferencji, prosimy o zgrywanie swoich plików z nośników na komputery konferencyjne w trakcie przerw kawowych i technicznych. Z tego też powodu nie przewidujemy możliwości podłączania własnych komputerów do rzutnika. Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy dany plik odtworzy się poprawnie na naszym sprzęcie, prosimy o kontakt.

Jak przygotować poster?

Poster powinien mieć maksymalne wymiary 594 x 841 mm oraz może być przygotowany w orientacji pionowej lub poziomej. Dopuszczalne są postery czarno-białe jak i kolorowe. Treść posteru powinna być widoczna przynajmniej z odległości kilku kroków, co umożliwi oglądanie jednego posteru w trakcie sesji kilku osobom naraz. Prosimy o dostosowanie czcionki i rozmieszczenie danych na posterze w sposób zapewniający czytelność.
Organizatorzy konferencji proponują następujące części składowe posteru: tytuł posteru, autor (autorzy) wraz z afiliacją, streszczenie, wprowadzenie teoretyczne, metodologia badań, wyniki badań, wnioski, podsumowanie, bibliografia.
Jednakże ostateczny układ posteru zależy oczywiście od charakteru prezentowanych badań.

Jak przygotować tekst do publikacji?

Czynnych uczestników konferencji zainteresowanych opublikowaniem swoich opracowań naukowych w numerze tematycznym czasopisma „Forum Lingwistyczne” nr 10/2022 ( „Forum Lingwistyczne” znajduje się na liście czasopism MNiSW (20 punktów)) zapraszamy do nadsyłania artykułów w terminie do 30.09.2021 roku. Artykuły przyjmujemy w trybie ciągłym, publikowane są one w trybie online first. Całość numeru ukaże się w postaci elektronicznej w wolnym dostępie w 2. półroczu 2022 roku. Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL).

Przypisy i bibliografię należy sporządzać wg zaleceń American Psychological Association (APA) Style; szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: 
https://www.liberilibri.pl/harasimczuk
https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition

Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji i wstępnej redakcji artykuł zostanie przesłany do korekty autorskiej.