REGULAMIN

REGULAMIN KONFERENCJI

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka. Edycja IV

25–26 czerwca 2021 roku

forma: zdalna

 

Paragraf 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka. Edycja IV (dalej: Konferencja) jest współorganizowana przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude (dalej: Organizator) z siedzibą w Chorzowie (41-500), przy ulicy Żołnierzy Września 73/6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000524653, o numerach: NIP 6272739863, REGON 243685254 oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.
  Kontakt do Organizatora:
  dla prelegentów – uczestników czynnych (autorów wystąpień, posterów, warsztatów):  info@konferencja-zpm.edu.pl
  dla słuchaczy
  – słuchaczy (uczestników tzw. biernych):  rejestracja@konferencja-zpm.edu.pl     
  Opłata konferencyjna:
  Magdalena Pyrczak, e-mail: rejestracja@konferencja-zpm.edu.pl
 2. Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zaburzeń płynności mowy, w szczególności do logopedów, nauczycieli, pedagogów, osób jąkających się i ich rodzin. Wszelkie informacje dotyczące Konferencji zamieszczone zostały pod adresem: https://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/109-2/. Program Konferencji dostępny jest pod adresem: https://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/program-3/
 3. Konferencja jest organizowana przy współudziale lub w partnerstwie, lub pod patronatem instytucji wymienionych pod adresem: https://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/partnerzy/ i w czasie Konferencji mogą pojawić się materiały promujące te organizacje.

 

Paragraf 2
REJESTRACJA I ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest rejestracja online, akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) oraz dokonanie opłaty konferencyjnej (dalej: opłata konferencyjna), o której mowa w §3 niniejszego regulaminu.
Informacje o rejestracji dostępne są pod adresem: https://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/rejestracja2021/.

2. Osoby, które zarejestrują się na Konferencję i dokonają opłaty konferencyjnej, otrzymają status Uczestnika Konferencji (dalej: Uczestnik).

3. Uczestnik Konferencji:

 • ma dostęp do wszystkich wykładów, seminariów oraz sesji panelowych;
 • ma możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu dostępnego na platformie; 
 • przez 10 dni kalendarzowych ma dostęp do nagranych sesji panelowych oraz posterowych. Materiały zostaną udostępnione uczestnikowi w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia konferencji;
 • ma dostęp do sesji posterowych online.

4. Podczas rejestracji Uczestnik może zadeklarować chęć udziału w jednych z proponowanych przez Organizatora warsztatach. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona.

5. Konferencja odbędzie się w formule zdalnej za pośrednictwem platformy internetowej.

6. Rejestracja, przeglądanie strony internetowej Konferencji oraz udział w Konferencji wymagają połączenia z internetem.

7. Zarejestrowani uczestnicy najpóźniej dzień przed Konferencją, tj. 24 czerwca 2021 roku, otrzymają wiadomość e-mail z instrukcją logowania do panelu konferencyjnego na platformie internetowej zapewniającej przekaz audio, wideo oraz możliwość zadawania pytań ekspertom w formie czatu tekstowego w trakcie sesji panelowych. Eksperci będą odpowiadali na wybrane przez moderatora pytania.

8. Instrukcja dostępu może być wykorzystywana jedynie przez Uczestnika i nie może być przekazywany osobom trzecim.

9. Uczestnik zgadza się na wykonywanie nagrań audio, fotografii i wideo oraz zrzutów ekranowych w trakcie Konferencji z udziałem Uczestnika. Organizator ma prawo wykorzystywać zrzuty ekranowe, fotografie i nagrania z wizerunkiem Uczestnika w celach marketingowych i promocyjnych w kontekście Konferencji.

10. Uczestnik, który nie wyraża zgody na publikację zdjęcia, fragmentu nagrania wideo przedstawiającego wyłącznie jego/jej wizerunek, proszony jest o wysłanie takiej informacji na adres e-mail wskazany do kontaktu z ramienia Organizatora.

11. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przebiegu Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także działań naruszających dobra osobiste innych Uczestników, osób trzecich oraz Organizatora.

12. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonej Konferencji, w tym sposobu jej organizacji. Opinie Uczestników mogą być zbierane w formie ankiety elektronicznej.

13. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Konferencji.

14. Organizator ma prawo według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Konferencji. Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanej Konferencji.

 

Paragraf 3
OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

 1. Udział w Konferencji jest płatny przelewem na konto Organizatora. Wszelkie informacje dotyczące opłaty konferencyjnej dostępne są pod adresem: https://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/kalendarium/
 2. Wniesienie odpowiedniej opłaty konferencyjnej w terminie do 14 dni kalendarzowych uprawnia Uczestnika do otrzymania linku dostępowego do udziału w Konferencji w formie zdalnej.
 3. Organizator może wystawić dokument księgowy potwierdzający wniesienie opłaty konferencyjnej. Warunkiem uzyskania dokumentu księgowego jest podanie danych płatnika, takich jak: nazwa, adres, nr NIP. W przypadku gdy uczestnik jest zgłaszany przez instytucję (dalej: Nabywca), dokument taki zostanie wystawiony przez Organizatora tylko w przypadku uiszczenia tejże opłaty z konta bankowego instytucji zgłaszającej (Nabywcy).
 4. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym, danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
 5. Zwrot opłaty konferencyjnej może nastąpić w sytuacji, kiedy Uczestnik odwoła swój udział w Konferencji do dnia 21.06.2021 roku. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest do wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail wskazany w niniejszym regulaminie. W takim przypadku Organizator przyjmuje rezygnację, a wniesiona opłata konferencyjna zostanie zwrócona przelewem bankowym w ciągu 14 dni na rachunek, z którego dokonano zapłaty. Odwołanie uczestnictwa po dniu 21.06.2021 roku zwalnia Organizatora z obowiązku zwrotu opłaty konferencyjnej.
 6. Uczestnikowi, który dokonał opłaty konferencyjnej, a nie uczestniczył w Konferencji i nie poinformował Organizatora o tym fakcie, opłata konferencyjna nie będzie zwrócona.
 7. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

 

Paragraf 4
CERTYFIKATY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Każdy Uczestnik Konferencji otrzyma po jej zakończeniu imienny certyfikat uczestnictwa.
 2. Certyfikaty zostaną przesłane Uczestnikom na adresy e-mail podane przy rejestracji.

 

Paragraf 5
OCHRONA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Uczestnik, który dokona rejestracji na Konferencję, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celach komunikacyjnych, w tym do zaprezentowania oferty Organizatora.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator oświadcza, iż:
 1. dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych i komunikacyjnych związanych z Konferencją na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celach rejestracji Uczestnika, nawiązywania kontaktu oraz przygotowania i dostarczenia Uczestnikowi certyfikatu uczestnictwa w Konferencji;
 3. dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.

 

Paragraf 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • niepoprawne wpisane danych przez Uczestnika podczas rejestracji na Konferencję;
 • brak dostępu do internetu będącego w dyspozycji Uczestnika, uniemożliwiający Uczestnikowi dokonanie rejestracji i udziału w Konferencji albo ograniczenia w jej dostępności;
 • poniesione szkody, jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą rejestracji;
 • poniesione szkody, jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które Organizator nie miał wpływu;
 • poniesione szkody, jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku działania siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).

Paragraf 7
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Nazwa, tytuły i program Konferencji, w tym strona WWW, układ, logotypy, grafiki, zdjęcia, pliki audio i wideo wykorzystywane do promocji Konferencji przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Określone w ust. 1 niniejszego paragrafu oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi.
 3. Nagrywanie i fotografowanie Konferencji, a także udostępnianie takich nagrań lub fotografii jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.

Paragraf 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konferencji jest opublikowany pod adresem: https://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/regulamin/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Każda kolejna wersja Regulaminu obowiązuje osoby, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję oraz Uczestników, którzy zaakceptowali nowy Regulamin.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, osobami trzecimi i Nabywcami będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 8. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu i jest dostępna pod adresem URL http://www.agereaude.pl/pl/polityka-prywatnosci-w-serwisach-internetowych-fundacji-wiedzy-i-dialogu-spolecznego-agere-aude/. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 roku.