GRANT IM. PROFESORA GENE’A J. BRUTTENA

 O GRANCIE        HISTORIA GRANTU       PROF. GENE J. BRUTTEN       I EDYCJA     II EDYCJA   III EDYCJA    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Prof. Martine Vanryckeghem przemawia przed wręczeniem certyfikatów im. Gene’a J. Bruttena. W tle od lewej: laureatka grantu – Jadwiga Tuchowska, Katarzyna Węsierska (Instytut Języka Polskiego UŚ), Katarzyna Sujkowska-Sobisz (Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude).

Zapraszamy młodych logopedów do składania wniosków o dofinansowanie w trzeciej edycji  grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena. W tym programie grantowym  ubiegać się o dofinansowanie mogą osoby działające na rzecz szerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie zaburzeń płynności mowy, młodzi logopedzi (również studenci) zaangażowani w badania nad tym zagadnieniem, czy też osoby w inny sposób zasłużone w dziedzinie zaburzeń płynności mowy. W 2021 roku grant wynosi 1500 zł. Laureat nagrody zostanie również zaproszony nieodpłatnie do udziału w IV edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy organizowanej na Uniwersytecie Śląskim (25.06.2021-26.06.2021).

Osoby zainteresowane grantem prosimy o  przesłanie wypełnionego wniosku  najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku na adres: katarzyna.wesierska@us.edu.pl. We wniosku należy po pierwsze krótko opisać swoje działania rzecz popularyzacji dobrych praktyk w dziedzinie zaburzeń płynności mowy czy też badań w tej dyscyplinie, po drugie należy przedstawić założenia i cele projektu, który chcieliby potencjalni beneficjenci zrealizować dzięki grantowi.

O decyzji Rady programu grantowego im. Gene’a J. Bruttena, w skład której wchodzą: prof. Martine Vanryckeghem (fundatorka grantu), dr hab. Katarzyna Węsierskadr Katarzyna Sujkowska-Sobisz (współorganizatorki Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy) wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną do 31 stycznia 2021 roku. Wręczenie Certyfikatu grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena nastąpi podczas uroczystej kolacji po zakończeniu pierwszego dnia konferencji „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”

Do 30 czerwca 2022 roku beneficjent winien przesłać na adres prof. Martine Vanryckeghem (martinev@ucf.edu) krótkie sprawozdanie (w języku angielskim), w którym wskaże rezultaty osiągnięte dzięki dofinansowaniu.