WYSTĄPIENIA GOŚCINNE


Dr Joseph Agius
jest logopedą, specjalistą w zakresie zaburzeń płynności mowy, wykładowcą na Uniwersytecie Malty, a także dyrektorem Wydziału Logopedycznego w Departamencie Zdrowia rządu Malty. Jest jednym z twórców, a także wykładowcą Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy – ECSF. Koordynuje działania podejmowane przez trzynaście europejskich uniwersytetów w ramach tej inicjatywy edukacyjnej. Jest członkiem Komitetu Stałego ds. Zaburzeń Płynności Mowy, działającego w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Logopedów i Foniatrów (IALP). Jest także recenzentem Journal of Fluency Disorders oraz the International Journal of Language and Communication Disorders. Jest autorem licznych artykułów o tematyce logopedycznej, a także twórcą aplikacji internetowej, wykorzystywanej w terapii dzieci jąkających się Fluency SIS – Smart Intervention Strategy for school-age children who stutter.

 


Dr Mieczysław Chęciek jest logopedą, nauczycielem akademickim z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, specjalizuje się w terapii jąkających się dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest twórcą programu terapii jąkania Psychofizjologiczna Terapia Jąkania oraz narzędzia do diagnozy zaburzeń płynności mowy (Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania).  Uczestniczył w licznych szkoleniach i stażach, w tym w ośrodkach zagranicznych w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Od lat aktywizuje środowisko polskich logopedów na rzecz upowszechniania wiedzy o jąkaniu, organizując i współorganizując liczne konferencje, warsztaty i seminaria z tego zakresu. Prowadzi intensywne turnusy terapeutyczne w ramach Specjalistycznego Centrum Terapii Jąkających się w Wodzisławiu Śląskim. Jest autorem bardzo wielu publikacji z zakresu zaburzeń płynności mowy.  Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym Nagrody im. ks. Stanisława Wilczewskiego oraz nagrody Logopedia Silesiaca, a także odznaczenia państwowego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998).


Profesor Kurt Eggers uzyskał stopień licencjata w zakresie medycyny, magistra w zakresie logopedii i doktorat w dziedzinie nauk biomedycznych oraz psychologii rozwojowej. Prowadzi badania i wykłada w Instytucie Terapii Mowy i Audiologii w Uniwersytecie Thomasa More’a (Belgia). Jako profesor pracuje również w University of Turku (Finlandia). Jest koordynatorem Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy – ECSF, sekretarzem Międzynarodowego Stowarzyszenia Płynności (IFA) oraz członkiem komitetu ds. płynności mowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Logopedii i Foniatrii (IALP). Dr Eggers wykłada i publikuje na arenie międzynarodowej. Jego badania koncentrują się na roli temperamentu i wykonawczego funkcjonowania w jąkaniu i zaburzeniach płynności mowy w różnych grupach.


 

Benny Ravid jest założycielem AMBI – Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (Israel Stuttering Association), w latach 1999–2015 pełnił funkcję przewodniczącego tego stowarzyszenia. W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (International Stuttering Association). Obecnie jest honorowym przewodniczącym AMBI i prowadzi w ramach stowarzyszenia różne projekty, takie jak: organizacja konferencji, prowadzenie grup wsparcia, treningów z zakresu wystąpień publicznych, warsztatów oraz wdraża inne formy aktywności.


Manon Spruit jest logopedką holenderską (prowadzi terapię w językach holenderskim i niemieckim, wykłada także po angielsku i po polsku), jest wykładowcą akademickim na uniwersytetach w Holandii i w Niemczech. Założyła i prowadzi Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania (Logopädie & Stottertherapie) w Lingen (Niemcy). Specjalizuje się w terapii zaburzeń płynności mowy (jąkanie i giełkot) oraz terapii dzieci z FASD – Zespół Poalkoholowy. Jest współzałożycielką Fundacji Wspierania Mowy i Komunikacji HALO (Szczecin, Polska). Odbyła liczne staże w renomowanych światowych ośrodkach terapii jąkania. Jest autorką wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zaburzeń płynności mowy i pracy logopedycznej z dziećmi z FASD, m. in. opublikowanej w języku polskim książki: Giełkot. Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie (Wydawnictwo Edukacyjne, 2018).


Dr Trudy Stewart jest konsultantką ds. logopedii (obecnie na emeryturze). Przez blisko 40 lat pracowała w Wielkiej Brytanii z jąkającymi się dziećmi i dorosłymi. W ostatnich latach pełniła funkcję dyrektora Centrum Wspierania Osób Jąkających się w Leeds.  Dr Stewart kształciła studentów i uczestników kursów specjalistycznych dla logopedów (w Wielkiej Brytanii, i w innych państwach Europy oraz na Sri Lance), w tym także w ramach Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy – ECSF. Prowadziła badania i prezentowała ich wyniki podczas międzynarodowych konferencji. Jest autorką wielu publikacji dotyczących jąkania. Ostatnia z nich, opublikowana w 2016 roku, nosi tytuł Jąkanie: pomoce dla nauczycieli. Aktualnie dr Stewart zajmuje się publicystyką dla dzieci, uczy się języka francuskiego oraz reżyseruje sztuki teatralne.


Dr hab. Katarzyna Węsierska jest adiunktem w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego; założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach. Jest absolwentką Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności mowy; jako pierwsza polska logopedka uzyskała prestiżowy tytuł Europejskiego Specjalisty Zaburzeń Płynności Mowy. Jest autorką i współautorką wielu publikacji o tematyce logopedycznej. W działalności badawczej i praktyce logopedycznej koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z zaburzeniami płynności mowy. Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi placówkami akademickimi i badawczymi. Uzyskała akredytację ośrodka terapii jąkania im. Michaela Palina w Londynie do szkolenia polskich logopedów w zakresie stosowania w praktyce logopedycznej w jąkaniu wczesnodziecięcym podejścia interakcyjnego – Palin PCI.  Jest sekretarzem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mowy Bezładnej (Giełkotu). Podczas 11th Oxford Dysfluency Conference (2017) została uhonorowana nagrodą im. Dave’a Rowleya przyznawaną za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w zakresie jąkania.


Profesor Tomasz Woźniak jest logopedą i językoznawcą, kierownikiem Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie. W badaniach naukowych zajmuje się głównie: psychogennymi zaburzeniami mowy, teorią narracji, jąkaniem, programami edukacyjnymi dla logopedów, diagnozą i terapią logopedyczną. Jako praktykujący logopeda specjalizuje się w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami płynności mówienia. Współtwórca Polskiego Związku Logopedów (1999), Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (2008-2014), Przewodniczący Komitetu Edukacyjnego IALP dla Logopedów (2013-2016), obecnie konsultant KE IALP dla Logopedów (od 2016). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, współredaktor trzech monografii wieloautorskich, m.in. Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego (Lublin, 2015) Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002) i Złotym Krzyżem Zasługi (2014).