Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom II edycji  Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka za udział we współorganizowanym przez nas wydarzeniu naukowym. Zainteresowanie zarówno samą konferencją, jak i towarzyszącej jej kampanią społeczno-edukacyjną Labirynty komunikacji przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.

Trwająca tym razem dwa dni konferencja, podobnie jak jej pierwsza edycja,  została tak zaplanowana, aby transfer wiedzy i doświadczenia miał wymiar możliwie największy. Oprócz wykładów mistrzowskich wygłoszonych przez wybitne polskie i zagraniczne autorytety w dziedzinie zaburzeń płynności mowy, uczestnicy mogli wysłuchać wykładów ekspertów reprezentujących środowisko osób zmagających się z tymi problemami. Na sukces tej konferencji złożyły się nie tylko wystąpienia wybitnych ekspertów (by wspomnieć tylko kilku: Florence Myers, Martine Vanryckeghem, Isabella Reichel, Jane Harley, Krzysztof Szamburski, Karel Neubauer, czy Hana Lacikova), ale także  to, co działo się podczas warsztatów, miniseminariów, w czasie prezentacji referatów czy posterów. 

Wierzymy, że największą wartością  tej konferencji był aktywny udział wszystkich przedstawicieli środowisk ludzi zajmujących się problematyką zaburzeń płynności mowy (teoretyków, badaczy, praktyków), jak i osób doświadczających tego rodzaju barier komunikacyjnych. Cieszymy się, że po pierwszym dniu konferencji, zaleźliśmy wspólnie czas by celebrować dokonania polskich logopedów. Podczas uroczystej kolacji miało miejsce wręczenie dwu młodym polskim badaczkom grantów im. profesora Gene’a J. Bruttena oraz znanemu specjaliście z zakresu zaburzeń płynności mowy – dr. Mieczysławowi Chęćkowi – nagrody im. ksa. dra Stanisława Wilczewskiego.

Wydarzenia towarzyszące tej konferencji złożyły się na jej unikalny klimat. Dla nas współorganizatorów Labiryntów komunikacji każde z satelickich wydarzeń tej kampanii było równie ważne i w naszym odczuciu społecznie potrzebne. Relacje i komentarze uczestników przekonują nas, że organizacja tego ogromnego przedsięwzięcia miała głęboki sens. Najserdeczniej dziękujemy za Państwa wkład w to dzieło i zachęcamy do korzystania z zasobów zgromadzonych na stronie konferencji.

W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego

podpis1 skanowanie0001 podpis3

dr Katarzyna Węsierska
Instytut Języka Polskiego
Uniwersytetu Śląskiego

ks. dr Roman Buchta
Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Fundacja Wiedzy i Dialogu
Społecznego Agere Aude


MNiSW.cdrOpracowano dzięki dotacji na Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II finansowane w ramach umowy 940/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.