SYLWETKI EKSPERTÓW

ks. dr hab. Antoni Bartoszek jest dziekanem Wydziału Teologicznego UŚ, prezbiterem archidiecezji katowickiej, teologiem moralistą. W latach 1992-1995 wikariusz w parafii św. Anny w Katowicach Janowie. W latach 1999-2001 wikariusz w parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach, a także posługa wolontariusza w Katolickim Telefonie Zaufania w Katowicach. Od 2001 r. – adiunkt w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (najpierw w Katedrze Psychologii Religii, Pedagogiki oraz Katolickiej Nauki Społecznej, następnie w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości), od 2010 r. kierownik Zakładu Nauk o Rodzinie. Także od 2001 – kapelan w Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. Autor trzech książek: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000; Telefon zaufania w służbie człowiekowi i społeczeństwu, Katowice 2003; Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne, Katowice 2009; redaktor książek: Modlitwa – praca – służba chorym. W 20 lat po pobycie Ojca Świętego Jana II w Katowicach, Katowice-Piekary Śląskie 2003; (wraz z D. Sitko) Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła, Katowice-Ruda Śląska 2003; W poszukiwaniu sensu cierpienia. Dialog interdyscyplinarny, Katowice 2006.


ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE  pracuje w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Etyk, pedagog, teolog, autor 5 książek, współautor 5 publikacji oraz wielu artykułów związanych z etyką działalności gospodarczej, etyką w Public Relations oraz etosem nauczyciela akademickiego i zjawiskiem dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Najważniejszą publikacją wydaną w siedmiu językach, dostępną także w  formie audiobooka jest książka „Rozwinąć skrzydła, wyd. XII, Katowice 2018. W swej długoletniej praktyce dydaktycznej prowadzi wykłady i seminaria w zakresie podstaw etyki, etyki gospodarczej, etyki menedżera, etyki w Public Relations, etyki nauczyciela akademickiego, problemu dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Współautor trzech podręczników dydaktycznych. Organizator Kampanii Społecznej na rzecz dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – www.rozwinacskrzydla.pl. Duszpasterz studenckich grup terapeutycznych oraz wsparcia dla rodziny – www.srodydlarodziny.


dr Ewa Porada jest Archidiecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego w Katowicach. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, gdzie obroniła doktorat z teologii dogmatycznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu małżeństwa i rodzin w Instytucie Jana Pawła II studiów nad małżeństwem i rodziną w Rzymie. Zajmuje się wspieraniem doradców życia rodzinnego w archidiecezji katowickiej, jest współautorką programów formacyjnych: dla narzeczonych oraz cyklu programów dla małżonków. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów i recenzji z zakresu eklezjologii, duchowości małżeńskiej i duszpasterstwa rodzin. Główny obszar zainteresowań naukowo-duszpasterskich, to wpływ przemian społeczno-kulturowych na rodziny oraz poszukiwanie adekwatnych rozwiązań duszpasterskich umacniających trwałość małżeństwa i zapewniających rozwój rodzin.

 


mgr lic. Halina Koselska-Kubiak jest absolwentką Wydziału Teologicznego ATK w Warszawie w zakresie katechetyki. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z zakresu pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie. Odbywała praktyki pedagogiczne w różnych szkołach specjalnych i ośrodkach wychowawczych na terenie Polski, Niemiec i Austrii. Prowadziła zajęcia z zakresu katechezy specjalnej dla studentów w Warszawie i Krakowie oraz liczne szkolenia i kursy dla katechetów i duszpasterzy. W swoich publikacjach podejmuje zagadnienia wychowania religijnego osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Od wielu lat pracuje jako katechetka i pedagog specjalny w szkołach wiedeńskich oraz uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu komunikacji alternatywnej. Metody i pomoce z zakresu komunikacji pozawerbalnej wprowadza w pracę katechetyczną, przygotowanie i celebrację sakramentów świętych. Jest ambasodorką PILGRIM tj. międzynarodowej inicjatywy edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i duchowości.  

 


dr Łucja Skrzypiec jest wicedyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. księdza Stanisława Wilczewskiego w Katowicach,  przedstawicielką środowiska logopedów i naukowców promujących logopedię. Doktor nauk humanistycznych, pedagog, logopeda, nauczyciel akademicki. Zajmuje się diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci m.in. poprzez wczesną naukę czytania. Współpracowała przy realizacji ogólnopolskich projektów badawczych gotowości szkolnej. Jest autorką innowacji pedagogicznych wprowadzających metodę prof. J. Cieszyńskiej do edukacji przedszkolnej. Aktywnie działa w Śląskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Logopedycznego – jest członkiem komitetu redakcyjnego „Forum Logopedycznego”.

 

 


dr Justyna Wojciechowska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego. Zainteresowania naukowe i badawcze dr J. Wojciechowskiej skupiają wokół językowego obrazu świata dziecka; analizuje narrację dzieci i młodzieży ze szczególnym odniesieniem do środowiska szkolnego i przedszkolnego.Przedmiotem badań są: edukacja polonistyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym, tożsamość  dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rola rodziny, domu w przynależności do małej ojczyzny, ojczyzny w kształtowaniu dojrzałości językowej dziecka, poprawność językowa dziecka w domu, przedszkolu, w szkole, a także istota wartości w życiu dziecka.W publikacjach zajmuje się zagadnieniem, akwizycji językowej ze zwróceniem uwagi na kreatywność dziecka, a także rozumienie znaczeń poszczególnych jednostek językowych. Zadania badawcze w Katedrze Pedagogiki są związane z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną obejmującą między innymi zdolność dzieci do posługiwania się językiem.


Benny Ravid jest założycielem AMBI – Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (Israel Stuttering Association), w latach 1999–2015 pełnił funkcję przewodniczącego tego stowarzyszenia. W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (International Stuttering Association). Obecnie jest honorowym przewodniczącym AMBI i prowadzi w ramach stowarzyszenia różne projekty, takie jak: organizacja konferencji, prowadzenie grup wsparcia, treningów z zakresu wystąpień publicznych, warsztatów oraz wdraża inne formy aktywności.