PROGRAM

LABIRYNTY KOMUNIKACJI
Roboczy program spotkania

10.00-10.30

Rejestracja uczestników

10.30

Oficjalne rozpoczęcie

10.35-10.55

ks. prałat Władysław Basista
Właściwe postawy do osób z zaburzeniami płynności mowy wyrazem kultury i miłosierdzia

11.00-11.20

dr Joanna Trzaskalik
Jak zapobiegać wadom wymowy?

11.25-11.45

dr Agnieszka Skorupa
Kto jest „winny” – uczeń czy nauczyciel? Refleksje z badań nad barierami komunikacyjnymi (współautorstwo dr Anna Guzy)

11.45-12.05

Panel dyskusyjny

12.05-12.20

Przerwa

12.25-12.45

s. Monika Polok
Komunikacja z osobami niesłyszącymi

12.50-13.10

dr Łucja Skrzypiec
Jak sprawić, żeby dzieci pokochały czytanie?

13.15-13.35

ks. Łukasz Pasuto
Podstawowe zasady komunikacji z osobami Głuchymi, próba opisu języka migowego

13.40-14.00

Panel dyskusyjny

 

SYLWETKI EKSPERTÓW

ks. prałat Władysław Basista – bezpośrednio po przyjęciu święceń kapłańskich (1954) pomagał ks. Stanisławowi Wilczewskiemu w Instytucie Fonetycznym w prowadzeniu ćwiczeń z fonetyki pastoralnej dla alumnów seminarium. Interesują go zagadnienia związane z kulturą żywego słowa. Wypowiadał się także na temat współczesnych problemów językowych kaznodziejstwa oraz przygotowania lektorów do posługi czytania słowa Bożego. Temu drugiemu zagadnieniu poświęcił jedną publikację książkową oraz artykuł. W Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Panewnikach był wykładowcą homiletyki i fonetyki pastoralnej.

dr Joanna Trzaskalik – logopeda i glottodydaktyk, adiunkt w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, gdzie zajmuje się kształceniem logopedycznym nauczycieli, a także prowadzi studia podyplomowe z logopedii, surdologopedii i neurologopedii. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki zaburzeń mowy. Od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.  

dr Agnieszka Skorupa – psycholog, pracownik Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalizuje się w analizie zachowań człowieka w sytuacjach skrajnych i ekstremalnych, interesuje się psychologią międzykulturową, bada adaptację do warunków polarnych. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki, prowadzi liczne warsztaty psychoedukacyjne, w tym w obszarze komunikacji. Współredagowała podręcznik „Psychologiczna praca z filmem”. Razem z dr Anną Guzy prowadziły badania nt. barier komunikacyjnych w środowisku akademickim.

dr Anna Guzy – językoznawca, psycholog, trener emisji głosu, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Autorka publikacji z zakresu dydaktyki języka polskiego, emisji głosu oraz komunikacji. Inicjatorka Profilaktycznego Programu Zdrowego Głosu „Jak mówić, żeby nie zaniemówić” skierowanego do nauczycieli województwa śląskiego.

dr Łucja Skrzypiec – pedagog, logopeda, nauczyciel akademicki. Zajmuje się diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci między innymi poprzez wczesną naukę czytania. Współpracowała przy realizacji dwóch ogólnopolskich projektów badawczych dotyczących gotowości szkolnej. Jest autorką innowacji pedagogicznych wprowadzających metodę prof. J. Cieszyńskiej do edukacji przedszkolnej. Aktywnie działa w Śląskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Logopedycznego – jest członkiem komitetu redakcyjnego „Forum Logopedycznego”.

s. Monika Polokwerbistka, ceniona katechetka niesłyszących. Studiowała teologię oraz surdopedagogikę, ukończyła również kursy języka migowego. Pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Jest autorką kilku książek, m. in. „Głusi mówią”, „Nasza szkoła” oraz modlitewnika dla dzieci niesłyszących „Jezu, kocham Ciebie”.

ks. Łukasz Pasuto – ksiądz archidiecezji katowickiej, wikariusz w parafii św. Antoniego Padewskiego w Dąbrówce Małej, katecheta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach oraz duszpasterz głuchych i niewidomych w Katowickim Okręgu Duszpasterstwa Specjalnego. Od 2012 roku prowadzi kursy języka migowego w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.