DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW

Prosimy o przesłanie opracowanych zgodnie z przedstawionymi niżej wymaganiami artykułów do 15 października 2016 roku na adres: katarzyna.wesierska@us.edu.pl

Jak przygotować tekst do publikacji?

 1. Artykuł powinien być nadesłany w formacie MS Word, wszystkie marginesy 2,5 cm z każdej strony (ustawienie domyślne), czcionka Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza.
 2. Prosimy o niejustowanie tekstu, a jedynie wyrównanie go do lewego marginesu, a także o zaznaczenie wcięcia pierwszego wiersza kolejnych akapitów.
 3. W lewym górnym rogu należy zamieścić:
  • imię i nazwisko autora (autorów),
  • tytuł lub stopień naukowy,
  • adres reprezentowanego ośrodka naukowego lub instytucji edukacyjnej,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 4. Tytuł artykułu powinien być zapisany pogrubioną czcionką (bold) 14 punktów oraz wyśrodkowany, natomiast ewentualne śródtytuły pogrubioną czcionką (bold) 12 punktów z wyrównaniem do lewego marginesu.
 5. Prosimy zaznaczyć strukturę artykułu, czyli hierarchię poszczególnych części poprzez wyraźne nadanie tytułów, podtytułów itd.
 6. Pod tytułem artykułu należy umieścić streszczenia w języku polskim i angielskim, które nie powinny zawierać nie więcej niż 1000 znaków (bez spacji).
 7. Pod streszczeniami należy zamieścić słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim.
 8. W tekście należy zastosować wyodrębnienie:
  1. omawianych jednostek kursywą (italic),
  2. cytatów w cudzysłowie „…”.
 9. Prosimy, aby nie włamywać materiału ilustracyjnego (np. tabele, rysunki, schematy) w tekst. Prosimy, aby cały materiał ilustracyjny był dokładnie opisany i ponumerowany. Miejsca, w których powinny znaleźć się materiały graficzne powinny być zaznaczone w tekście (np. kolorem czerwonym poprzez podanie tytułu tabeli). Materiały graficzne prosimy dostarczyć jako pliki: TIF, BMP lub JPG.
 10. Bibliografię i odsyłacze w tekście należy przygotować w tzw. systemie amerykańskim. Przywołanie innych publikacji w tekście należy dokonać w następujący sposób: nazwisko, data (Chęciek, 1993) numer strony podajemy tylko w przypadku cytatu (Błachnio, 1995: 23), praca zbiorowa pod redakcją (Grabias, red., 2002), publikacja autorstwa więcej niż trzech autorów (Przepiórka i in., 2013).
 11. Na końcu artykułu prosimy zamieścić kompletną, uszeregowaną alfabetycznie bibliografię końcową. Należy ją sporządzić według poniższego wzoru (po nazwisku autora, inicjale jego imienia, umieszcza się rok wydania, a następnie pozostałe elementy opisu):
  • Ambrose N.G., 2006: Early Stuttering: Parent Counseling. W: Ratner N.B., Tetnowski J., red.: Current Issues in Stuttering Research and Practice. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Mahwah–London, s. 87–98.
  • Błachnio K., 1995: System nowoczesnej profilaktyki logopedycznej. „Logopedia”, nr 22, s. 21–32.
  • Chęciek M., 1993: Jąkanie. W: Gałkowski T., Tarkowski Z., Zaleski T., red.: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy.  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, s. 125–140.
  • Dołęga Z., 2003: Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie, profilaktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.
  • Przepiórka A., Błachnio A., St. Louis K.O., Woźniak T., 2013: Public attitudes toward stuttering in Poland. „International Journal of Language and Communication Disorders”, nr 48, s. 703–714.
  • Roch M., Levorato C., 2009: Simple View of Reading in Down’s syndrome: the role of listening comprehension and reading skills. “International Journal of Language & Communication Disorders”, vol. 44, no. 2, s. 206–223.
  • Słodownik-Rycaj E., 2007: System opieki logopedycznej w Polsce i w Anglii. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa.
 12. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 znormalizowanych stron wyłączywszy streszczenia, bibliografię, ryciny, tabele, itp.

MNiSW.cdrOpracowano dzięki dotacji na Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II 
finansowane w ramach umowy 940/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.