DLA AUTORÓW WYSTĄPIEŃ I POSTERÓW

Jak przygotować zgłoszenie?

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń poprzez specjalny formularz (do pobrania poniżej) na adres, który należy uzupełnić o następujące dane:  imię, nazwisko i afiliację prelegentatytuł wystąpieniapreferowany typ wystąpienia (prezentacja, poster, warsztat, mini-seminarium) – organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zasugerowania innego typu wystąpienia na etapie oceny abstraktu,  streszczenie (250 do 350 słów wyłączając bibliografię dla referatów i posterów, 450 do 550 słów wyłączając bibliografię dla warsztatów), notę osobową.
Pobierz formularz zgłoszeniowy:  pobierz tutaj

Formularz należy odesłać pocztą elektroniczną na adres: info@konferencja-zpm.edu.pl
Organizatorzy konferencji przyjmują zgłoszenia referatów/posterów/warsztatów do 28.02.2018 r.

Jak przygotować prezentację?

      Na każdą prezentację przewidujemy 20 minut. W salach konferencyjnych udostępnione zostaną prelegentom komputery z dostępem do Internetu, obsługujące typowe formaty plików multimedialnych (ppt, pptx, Google Docs, flash, avi, mp4, mp3, etc.) podłączone do rzutnika multimedialnego. W celu zachowania płynnego przebiegu konferencji, prosimy o zgrywanie swoich plików z nośników na komputery konferencyjne w trakcie przerw kawowych i technicznych. Z tego też powodu nie przewidujemy możliwości podłączania własnych komputerów do rzutnika. Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy dany plik odtworzy się poprawnie na naszym sprzęcie, prosimy o kontakt.
     Z uwagi na fakt, że organizatorzy przewidują bardzo obszerny program konferencji – prosimy o zgłaszanie referatów, które są doniesieniami z badań naukowych w taki sposób, aby było możliwe zaprezentowanie ich w ciągu 20minutowych wystąpień przeglądowych. Z kolei dla prezentacji doświadczeń klinicznych (diagnostycznych, czy terapeutycznych) formę organizatorzy sugerują wybór formy warsztatu lub mini-seminarium.

Jak przygotować warsztaty?

    Przewidywani uczestnicy warsztatów to logopedzi oraz studenci logopedii, stąd też zagadnienia, których dotyczyć będzie warsztat, powinny mieć praktyczny charakter. Na warsztaty przewidujemy bloki po 40/60/90 minut (o długości warsztatu decyduje komitet organizacyjno-programowy, biorąc pod uwagę tematykę warsztatu oraz preferencje prelegenta). Warsztaty mogą przybierać różną formę – analizy przypadku, stawiania diagnozy, uwypuklenia danego problemu w ujęciu przekrojowym, dobierania odpowiedniej formy terapii itp. Wskazane jest aby warsztat zawierał następujące elementy: cele prezentacji, krótki opis prezentowanych doświadczeń klinicznych z przywołaniem podstaw teoretycznych oraz zarekomendowanie uczestnikom bibliografii czy materiałów praktycznych (wybrane pozycje). Bardzo mile widziany będzie element angażujący uczestników, np. problemy do rozwiązania, pytania, burza mózgów itp.
    W salach warsztatowych udostępnione zostaną prelegentom komputery z dostępem do Internetu obsługujące typowe formaty plików multimedialnych (ppt, pptx, Google Docs, flash, avi, mp4, mp3, etc.) podłączone do rzutnika multimedialnego. W celu zachowania płynnego przebiegu konferencji, prosimy o zgrywanie swoich plików z nośników na komputery konferencyjne w trakcie przerw kawowych i technicznych. Z tego też powodu nie przewidujemy możliwości podłączania własnych komputerów do rzutnika. Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy dany plik odtworzy się poprawnie na naszym sprzęcie, prosimy o kontakt.

Jak przygotować poster?

Poster powinien mieć maksymalne wymiary 594 x 841 mm oraz powinien zostać przygotowany w orientacji pionowej. Dopuszczalne są postery czarno-białe jak i kolorowe. Treść posteru powinna być widoczna przynajmniej z odległości kilku kroków, co umożliwi oglądanie jednego posteru w trakcie sesji kilku osobom naraz. Prosimy o dostosowanie czcionki i rozmieszczenie danych na posterze w sposób zapewniający czytelność.
Organizatorzy konferencji proponują następujące części składowe posteru: tytuł posteru, autor (autorzy) wraz z afiliacją, streszczenie, wprowadzenie teoretyczne, metodologia badań, wyniki badań, wnioski, podsumowanie, bibliografia
Jednakże ostateczny układ posteru zależy oczywiście od charakteru prezentowanych badań.

Jak przygotować tekst do publikacji?

I struktura tekstu:

 1. Format tekstu: doc. oraz pdf.
 2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 znormalizowanych stron wyłączywszy streszczenia, bibliografię, ryciny, tabele, itp.
 3. Ustawienia strony: marginesy standardowe 2,5 cm każdy, tabulatory standardowe 1,25 cm (każdy akapit powinien zaczynać się od wcięcia).
 4. Czcionka: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5.
 5. U góry w lewym górnym rogu należy zamieścić:
  • imię i nazwisko autora (autorów),
  • tytuł lub stopień naukowy,
  • adres reprezentowanego ośrodka naukowego lub instytucji edukacyjnej (afiliacje),
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 6. Poniżej należy zamieścić tytuł artykułu oraz  jego tłumaczenie na język angielski.
 7. Tytuł artykułu powinien być zapisany pogrubioną czcionką (bold) 14 punktów oraz wyśrodkowany, natomiast śródtytuły pogrubioną czcionką (bold) 12 punktów z wyrównaniem do lewego marginesu.
 8. Prosimy zaznaczyć strukturę artykułu, czyli hierarchię poszczególnych części poprzez wyraźne nadanie tytułów, podtytułów itd.
 9. Pod tytułem artykułu należy umieścić krótkie streszczenia w języku polskim i angielskim, które nie powinny zawierać nie więcej niż 1000 znaków (bez spacji).
 10. Pod streszczeniami należy zamieścić słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim.
 11. Treść artykułu może być zapisana w języku polskim lub w wybranym języku kongresowym (języki: rosyjski, hiszpański, włoski, niemiecki, angielski, francuski) – w przypadku tekstów napisanych w językach kongresowych konieczne jest dodanie tłumaczeń tytułu, streszczenia i słów kluczowych na język polski.
 12. Ponumerowane rysunki i tabele powinny być dodane na końcu artykułu w postaci oddzielnych edytowalnych plików, w artykule  należy zaznaczyć ich miejsce. Prosimy, aby nie włamywać materiału ilustracyjnego (np. tabele, rysunki, schematy) w tekst.

II Przykłady, cytaty, materiały źródłowe i bibliografia:

 1. Przykłady (wyrazy, zwroty, zdania) powinny być zapisane kursywą, a ich tłumaczenia na inny język – w nawiasie tekstem prostym.
 2. Dopuszcza się w tekście wyróżniki: pogrubienie, kursywę, podkreślenie, zaleca się jednak oszczędne ich stosowanie.
 3. W przypadku podjęcia polemiki, zamieszczania dodatkowych komentarzy, dopuszcza się stosowanie numerowanych przypisów u dołu strony.
 4. Cytaty powinny być ujęte w znakach cytowania.
 5. Cytaty pochodzące z Internetu powinny zawierać adres internetowy oraz datę dostępu (podaną w opisie bibliograficznym).
 6. Odsyłacze w tekście należy przygotować w tzw. systemie amerykańskim (APA Style). Przywołanie innych publikacji w tekście należy dokonać w następujący sposób:
 • nazwisko, data (Chęciek, 1993),
 • numer strony podajemy tylko w przypadku cytatu (Błachnio, 1995: 23),
 • praca zbiorowa pod redakcją (Grabias, red., 2002),
 • publikacja autorstwa więcej niż trzech autorów (Przepiórka i in., 2013).
 1. Na końcu artykułu prosimy zamieścić kompletną, uszeregowaną alfabetycznie bibliografię końcową.
 • pozycja książkowa, np.:

Bohner, G., & Wänke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kelman, E., & Nicholas, A. (2013). Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Podejście interakcyjne rodzic–dziecko – Palin PCI. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Manning, W., & DiLollo, A. (2018). Clinical decision making in fluency disorders (4th ed.). San Diego, CA: Plural Publishing.

 • artykuł w czasopiśmie, np.:

Chęciek, M. (2006). Problemy dysfluencji mowy w aktualnych światowych badaniach (z uwzględnieniem V Kongresu Światowego Towarzystwa Zaburzeń Płynności Mowy w Dublinie). Forum Logopedyczne, 11, 37–44.

Przepiórka, A., Błachnio, A., St. Louis, K. O., & Woźniak, T. (2013). Public attitudes toward stuttering in Poland. International Journal of Language and Communication Disorders, 48, 703-714.

Vanryckeghem, M., & Brutten, G. (2012). A Comparative investigation of the BigCAT and Erickson S-24 measures of speech-associated attitude. Journal of Communication Disorders, 45, 340-347.

 • rozdział w książce pod redakcją, np.:

Crowe, B. T., Davidow, J. H., & Bothe, A. K. (2004). Quality of life measurements: Interdisciplinary implications for stuttering measurement. W: A.K. Bothe (red.), Evidence-based treatment of stuttering: empirical issues and practical applications (s. 173–200). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Węsierska, K., Węsierska M., Beste-Guldborg, A., & St. Louis, K. O. (2015). A comparison of knowledge and attitudes toward stuttering of Polish SLPs and SLP students. W: K. O. St. Louis (red.), Stuttering meets stereotype, stigma, and discrimination. An overview of attitude research (s. 216–225). Morgantown, WV: West Virginia University Press.

Woźniak, T. (2015). Diagnoza i terapia osób z zaawansowanym jąkaniem. W: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia – standardy postępowania logopedycznego (s. 797–838). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 • materiały pozyskane ze źródeł internetowych, np.:

American Speech-Language-Hearing Association – ASHA, (2005). Evidence-Based Practice in Communication Disorders. Position Statement. American Speech-Language-Hearing Association. (online):  http://www.asha.org/policy/PS2005-00221.htm [dostęp: 5 lutego 2017].

Bakker, K. L., Raphael, L. J., & Myers, F. (2007). Proceedings of the First World Conference on Cluttering. Katarino, Bulgaria: International Fluency Association. (online): http://associations.missouristate.edu/ICA [dostęp: 10 listopada 2016].

Jameson, J. (2013). E-Leadership in higher education: The fifth “age” of educational technology research. British Journal of Educational Technology, 44(6), 889-915. (online): DOI: 10.1111/bjet.12103 [dostęp: 12 grudnia 2017].

Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji i wstępnej redakcji artykuł zostanie przesłany do korekty autorskiej.